ဂ ် ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းသားလုပ္သားအျဖစ္ ကၽႊမ္းက ်င္မႈ သင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း
2 years ago
စိုက္ပ်ိးေရးဒီပလိုမာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ.ရသင္တန္းသားလုပ္သား
2 years ago